7th Annual ABSL Conference

Transforming Ourselves.
Changing the World

28-29 June 2016,
Katowice, Poland

Regulamin uczestnictwa w VII Konferencji Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL)

28-29 czerwiec 2016 rok, Katowice

§1. Zasady Ogólne

 1. Definicje.
 1. CONREGO - CONREGO Tomasz Chrościechowski, z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim, przy ulicy W. Grabskiego 4/12, NIP: 599-197-05-63, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej, prowadzonej przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, pod nr 51151.
 2. Konferencja ABSL - VII Konferencja Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL), która odbędzie się w dniach od 28 do 29 czerwca 2016 roku w Katowicach.
 3. Organizator - Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych, Rondo Organizacji Narodów Zjednoczonych 1, 00-124 Warszawa ("ABSL") w imieniu i na rzecz którego działa event-factory s.c K. Koper, S. Godula z siedzibą w Krakowie przy ul. Pękowicka 77.
 4. Sprzedawca - sprzedawcą i agentem rozliczeniowym opłat konferencyjnych jest CONREGO.
 5. Sponsor – osoby fizyczne i prawne, a także jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które finansują Konferencję. Ostateczna lista Sponsorów zostanie udostępniona Uczestnikom na stronie internetowej Konferencji na 7 dni przed rozpoczęciem Konferencji.
 6. System Rejestracji (zwany dalej Systemem) - aplikacja internetowa umożliwiająca obsługę procesu rejestracji uczestników na Konferencję ABSL będąca własnością CONREGO.
 7. Użytkownik - każda osoba wykorzystująca System do dokonania rejestracji na Konferencję ABSL.
 8. Uczestnik - osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, które za pomocą Systemu prawidłowo zarejestrowały się na Konferencję ABSL do dnia 28 czerwca 2016 roku oraz opłaciły uczestnictwo o którym mowa w §3 ust.2 niniejszego Regulaminu, o ile nie były z tej opłaty zwolnione.
 9. Konto bankowe - konto bankowe Sprzedawcy, na które wpływać będą opłaty za udział w konferencji ABSL o numerze PL 39 1140 2017 0000 4902 1306 5117 w mBanku.
 10. Zawarcie umowy - jest to moment, w którym na koncie bankowym Sprzedawcy zaksięgowana zostanie wpłata za udział w Konferencji ABSL. Od tego momentu przyjmuje się, iż użytkownik zawarł ze sprzedawcą umowę kupna-sprzedaży prawa do uczestniczenia w Konferencji ABSL, które to zostanie potwierdzone wiadomością e-mail, wraz z załączoną do niej fakturą VAT.
 11. Opłata uczestnictwa - kwota określona przez Organizatora jaką wybrane grupy Uczestników są zobligowane uiścić w celu potwierdzenia uczestnictwa w Konferencji ABSL.
 12. Płatnik - Uczestnik, który uiszcza Opłatę uczestnictwa.

 1. Informacje dodatkowe.
 1. Oficjalny serwis internetowy Konferencji znajduje się pod adresem: http://absl-conference.com (szczegółowy program Konferencji znajduje się w zakładce Agenda).
 2. Zakres działania Systemu obejmuje usługę polegającą na przechowywaniu w bazie danych rejestracji Użytkownika, a także obsłudze tej rejestracji przez Organizatora i/lub Sprzedawcę.
 3. Wymagania techniczne związane z korzystaniem z Systemu nie odbiegają od wymagań technicznych dotyczących korzystania z sieci Internet. Użytkownik musi posiadać komputer z dostępem do sieci Internet wraz z oprogramowaniem umożliwiającym przeglądanie jej zasobów. Zaleca się korzystanie z przeglądarek: Mozilla Firefox, Google Chrome i Internet Explorer w wersji 9 lub wyższej.
 4. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji ABSL i obowiązują wszystkich Uczestników.

§2. Warunki uczestnictwa

 1. Warunkiem udziału w Konferencji jest:
 1. Zgłoszenie Uczestnictwa w Konferencji wyłącznie za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Konferencji.
 2. b. Uiszczenie opłaty w wysokości podanej przez Organizatora, zgodnie z postanowieniami § 3 Regulaminu.
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany prelegentów oraz/lub programu, z przyczyn od Niego niezależnych. Uczestnikowi nie przysługuje w takim przypadku prawo do odszkodowania ze strony Organizatora.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Konferencji z przyczyn od Niego niezależnych. W takim przypadku rezygnacja z Uczestnictwa w Konferencji może odbyć się bez kosztowo. Jednocześnie Organizator nie pokrywa kosztów dodatkowych poniesionych przez Uczestnika w związku z Konferencją.
 3. Liczba miejsc udziału w Konferencji jest ograniczona. O udziale w Konferencji decyduje kolejność zgłoszeń oraz data wpływu opłaty konferencyjnej na rachunek bankowy Sprzedawcy.

§3. Internetowa sprzedaż uczestnictwa w Konferencji ABSL

 1. Opłata konferencyjna obejmuje.
 1. uczestnictwo w sesjach,
 2. materiały konferencyjne,
 3. przerwy kawowe, lunche.
 1. Sprzedaż uczestnictwa trwa od 21 marca 2016 r. do wyczerpania puli, ale nie dłużej niż do:
 1. 22 czerwca 2016 r. dla Uczestników dokonujących opłaty za pomocą tradycyjnego przelewu bankowego,
 2. 22 czerwca 2016 r. dla Uczestników dokonujących opłaty za pomocą karty kredytowej lub „szybkiego przelewu”.
 1. Sprzedaż uczestnictwa w Konferencji ABSL odbywa się wyłącznie on-line. Zakupu można dokonać na stronie 
  https://7th-absl-conference-registration.conrego.pl
 2. W celu poprawnej rejestracji w systemie Użytkownik zobowiązany jest uzupełnić wszystkie pola oznaczone symbolem (*).
 3. Użytkownik gwarantuje, że wszystkie dane przekazane do rejestracji są prawidłowe.
 4. Po wypełnieniu i potwierdzeniu prawdziwości danych w formularzu rejestracyjnym na podany w nim adres e-mail zostanie wysłana wiadomość będąca potwierdzeniem rejestracji. Dla rejestracji płatnych, Uczestnik wraz z wiadomością e-mail - stanowiącą potwierdzenie rejestracji, otrzyma fakturę pro forma.

§4. Rozliczenia

 1. Opłata uczestnictwa wynosi 3013,15 zł brutto do dnia 30 kwietnia 2016 r., oraz 3628,50 brutto po dniu 30 kwietnia 2016 r. Kwota ta uwzględnia podatek VAT (23%).
 2. Sprzedawca przewiduje następujące formy rozliczeń:
 1. dla osób fizycznych - wpłatę na Konto bankowe sprzedawcy na podstawie faktury pro forma przesłanej drogą elektroniczną, na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail Uczestnika;
 2. dla podmiotów prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej:
 1. wpłatę na Konto bankowe sprzedawcy na podstawie faktury pro forma przesłanej drogą elektroniczną, na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail Uczestnika,
 2. za pomocą karty kredytowej Visa, Mastercard lub „szybkiego przelewu” dostępnego za pośrednictwem zintegrowanej z systemem rejestracji platformy płatniczej PayU S.A.
 1. Faktura VAT zostanie wysłana do Płatnika wyłącznie drogą elektroniczną na wskazany podczas rejestracji adres e-mail w terminie do 7 dni od dnia zaksięgowania wpłaty na koncie bankowym Sprzedawcy lub po pozytywnej autoryzacji transakcji kanałem elektronicznym.
 2. Termin płatności dla otrzymanych drogą elektroniczną wraz z potwierdzeniem rejestracji faktur pro forma wynosi 7 dni.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do żądania przesłania przez uczestnika drogą elektroniczną potwierdzenia przelewu, jeżeli Opłata uczestnictwa uiszczona została po dniu 21 czerwca 2016 roku, pod rygorem uprawnienia do odmowy udziału w Konferencji ABSL.
 4. Korekt faktur VAT można dokonać w terminie nie późniejszym niż 14 dni po jej wystawieniu. Prośbę o korektę należy wysłać na adres e-mail Sprzedawcy: absl@conrego.pl.
 5. Nabywając uczestnictwo w Konferencji ABSL na rzecz osoby trzeciej, Płatnik potwierdza, że posiada upoważnienie tej osoby do złożenia wszystkich niezębnych oświadczeń do spełnienia wymagań niniejszego Regulaminu. Osoba dokonująca zgłoszenia i akceptująca warunki uczestnictwa, niniejszym oświadcza, że jest upoważniona do zaciągnięcia zobowiązania finansowego wobec Organizatora Konferencji. W przeciwnym przypadku ponosi ona wobec Organizatora odpowiedzialność cywilną, w tym odszkodowawczą, za przekroczenie uprawnień lub ich nie posiadanie.
 6. W przypadku rezygnacji z udziału w Konferencji ABSL, wniosek o zwrot kosztów Opłaty uczestnictwa należy wysłać mailem na adres absl@conrego.pl. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do negatywnego rozpatrzenia prośby w sytuacji, gdy do dnia rozpoczęcia konferencji pozostało mniej niż 7 dni kalendarzowych.
 7. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o zwrot kosztów uczestnictwa, Sprzedawca dokona zwrotu tej wpłaty pomniejszonej o koszty dokonania jej zwrotu w najtańszy dostępny sposób w terminie do 30 dni od dnia przesłania wniosku do Sprzedawcy.
 8. W razie dokonania przez Użytkownika bądź osobę niebędącą użytkownikiem Systemu na konto Sprzedawcy jakiejkolwiek wpłaty, niewynikającej z dokonanej rejestracji, Sprzedawca dokona zwrotu tej wpłaty pomniejszonej o koszty dokonania jej zwrotu w najtańszy dostępny sposób w terminie do 30 dni od dnia przesłania do Sprzedawcy wniosku o zwrot nienależnie uiszczonej kwoty.
 9. Opłata uczestnictwa o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu nie obejmuje kosztów: zakwaterowania oraz dojazdu na konferencję.

§5. Informacje o sponsorach

 1. Sponsorzy mogą prowadzić działania marketingowe podczas sesji i warsztatów, pod warunkiem, że Uczestnicy są o tym poinformowani, a pomieszczenia wykładowe przeznaczone na te działania są wyraźnie oznaczone.
 2. Sponsorzy są poinformowani przez Organizatora, iż nie mogą prowadzić działań marketingowych wobec Uczestników Konferencji, które są nieetyczne lub naruszają normy prawne i obyczajowe.

§ 6. Zgoda na wykorzystanie wizerunku

 1. Podczas Konferencji Organizator może przeprowadzać sesje fotograficzne oraz filmować przebieg Konferencji dla celów emisji w środkach masowego przekazu (telewizja, radio, Internet, prasa) lub dla celów dokumentacji, promocji, reklamy Organizatora, ABSL Sponsorów i innych osób wskazanych przez Organizatora. Uczestnictwo w Konferencji jest równoznaczne z wyrażeniem przez Uczestnika zgody na utrwalanie, wykorzystanie i/lub rozpowszechnianie przez Organizatora, ABSL, podmioty z nim powiązane oraz Sponsorów Konferencji wizerunku/głosu/wypowiedzi każdego z Uczestników we wszystkich materiałach promocyjnych i marketingowych bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.
 2. Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas Konferencji mogą zostać umieszczone na stronie internetowej Konferencji lub innej przez niego zarządzanej oraz wykorzystane w materiałach promocyjnych, także rozpowszechniane w tym celu za pomocą wizji bądź fonii. Uczestnik zrzeka się niniejszym wszelkich roszczeń (istniejących i przyszłych), w tym również o wynagrodzenie względem Organizatora, ABSL lub/i Sponsorów, z tytułu wykorzystywania ich wizerunku/głosu/wypowiedzi na potrzeby określone w niniejszym Regulaminie.

§ 7. Postanowienia końcowe

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników i Płatników jest Organizator.
 2. Organizator, na mocy odrębnej umowy, powierzył przetwarzanie danych osobowych Uczestników i Płatników Sprzedawcy, w celu ich przetwarzania na potrzeby dokonania rozliczeń udziału w Konferencji.
 3. Dane osobowe Uczestnika zawarte w formularzu zgłoszenia udziału w Konferencji zebrane przez Organizatora przetwarzane są w celu przeprowadzenia Konferencji zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 4. Dane osobowe Uczestnika lub Płatnika nie będą przekazywane innym administratorom danych bez jego wiedzy i zgody. Zakup uczestnictwa w Konferencji ABSL stanowi równocześnie wyrażenie zgody na treść niniejszego Regulaminu.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne a Uczestnik lub Płatnik mają prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania adresu e-mail podanego podczas rejestracji na Konferencję ABSL celem powiadamiania uczestników Konferencji ABSL m.in. o zmianach programu Konferencji lub Regulaminu.
 7. Uczestnicy zobowiązani są przestrzegać zapisów regulaminu obiektu, obowiązującego na terenie obiektu, w którym organizowana jest Konferencja ABSL, w tym w szczególności zasad bezpieczeństwa, przepisów BHP i przeciwpożarowych; treść regulaminu obiektu znajduje się pod adresem: http://www.convention.katowice.eu/cms/File/mck/regulamin_MCK.pdf
 8. Uczestnik konferencji ABSL potwierdza w Systemie, iż zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się do jego stosowania. W szczególności Uczestnik w trakcie procesu rejestracji potwierdzi, iż wyraża zgodę na przetwarzanie i nieodpłatne wykorzystanie dotyczących go danych osobowych odnośnie wizerunku, głosu, wypowiedzi, w zakresie jak w treści § 6 Regulaminu Konferencji ABSL, jak również Uczestnik w trakcie procesu rejestracji potwierdzi, iż wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie jak w § 7 Regulaminu Konferencji ABSL.
 9. Przed wejściem na salę, w której odbywa się̨ Konferencja ABSL, Uczestnik powinien posiadać́ identyfikator w widocznym miejscu. Identyfikatory będą do odbioru w specjalnie do tego przeznaczonym punkcie rejestracji Uczestników.
 10. W trakcie Konferencji ABSL, Uczestnik zobowiązany jest stosować się do ewentualnych poleceń porządkowych Organizatora; dotyczy to w szczególności zakazu rejestracji (audio i/lub video i/lub foto) wystąpienia keynote speakera.
 11. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, iż w sytuacji stwierdzenia przez Organizatora, iż Uczestnik narusza zapisy Regulaminu Konferencji ABSL, Organizator uprawniony jest do odmowy Uczestnikowi prawa udziału w Konferencji ABSL i żądania opuszczenia przez Uczestnika miejsca Konferencji ABSL lub terenu obiektu, w którym organizowana jest Konferencja ABSL.
 12. Liczba miejsc na Konferencji ABSL jest ograniczona. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia zgłoszenia z powodu braku miejsc.
 13. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie. Po ogłoszeniu przez Organizatora zmian w Regulaminie, każdy Uczestnik, który zarejestrował się na Konferencję ABSL, powinien niezwłocznie zapoznać́ się ze zmianami. W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu, Uczestnik powinien pisemnie powiadomić́ Organizatora o takiej decyzji środkami komunikacji elektronicznej na adres absl@conrego.pl. Oświadczenie to powinno dotrzeć́ do Organizatora najpóźniej w terminie 7 dni od wejścia w życie zmienionego Regulaminu. Jeżeli Organizator nie otrzyma oświadczenia Uczestnika o braku akceptacji zmian Regulaminu w podanym wyżej terminie, przyjmuje się, że Uczestnik zaakceptował zmieniony Regulamin.
 14. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu Uczestnictwa w Konferencji będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
 15. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Konferencji.
 16. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia zarówno na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z Konferencją, jak również w miejscach zakwaterowania.
 17. Zarejestrowanie się w charakterze Uczestnika Konferencji jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.
Ta strona używa cookies celem umożliwienia rejestracji uczestników wydarzenia i obsługi procesów pokrewnych. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję